×
02-9944468, 02-5332622-3

ขั้นตอนการสร้างบ้าน

เตรียมตัวก่อนเริ่มงาน

1. ทางบริษัทได้จัดเตรียมแบบบ้านในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของเจ้าของบ้าน พร้อมด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้านงานออกแบบและก่อสร้าง เพื่อให้คำแนะนำในการเลือกแบบบ้านที่เหมาะสมกับขนาดที่ดิน ,จำนวนสมาชิก,ประโยชน์ใช้สอย และงบประมาณของเจ้าของบ้าน

2. ฝ่ายออกแบบจะได้ทำการนัดหมาย เพื่อให้สถาปนิกเข้าไปสำรวจที่ดิน และสภาพโดยรอบ สำหรับใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการนำเสนอแบบร่าง และทำการวางผังบ้านลงบนที่ดินของท่าน ในขณะเดียวกันฝ่ายขายจะนำท่านชมผลงานที่หน่วยงานที่บริษัทได้ทำการก่อสร้างไปแล้ว และที่กำลังก่อสร้าง เพื่อให้มั่นใจในมาตรฐานการทำงานุ และความประณีตของทีมฝีมือช่างก่อสร้างของบริษัท

3. หลังจากเลือกแบบบ้านแล้ว อาจมีการปรับแบบหรือเพิ่มเติม ทางบริษัทฯยินดีทำแบบแปลน และผัง Layout พร้อมกับแจ้งราคาประเมินในการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทราบงบประมาณคร่าว ๆ ก่อน เพื่อการตัดสินใจ

4. ทางบริษัทจะได้นำเสนอรูปแบบบ้าน และงบประมาณการก่อสร้างบ้านของท่าน เพื่อประกอบการตัดสินใจของท่าน และเมื่อท่านตัดสินใจที่จะสร้างบ้านกับทางบริษัทฯ จึงเป็นขั้นตอนการวางเงินมัดจำขั้นต่ำจำนวน 1% ของราคาบ้าน พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารสำหรับการขออนุญาตก่อสร้างต่อไป

5. ฝ่ายขายจะได้ทำการนัดหมายกับท่าน เพื่อทำการชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับรายการวัสดุก่อสร้าง และเงื่อนไขต่างๆในการดำเนินการ รวมถึงรายการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม พร้อมกับการจัดทำแบบสำหรับก่อสร้าง และการวางแผนงานก่อสร้าง รวมถึงการเตรียมเอกสารในการทำสัญญาการก่อสร้าง

6. เมื่อการจัดทำแบบสัญญาแล้วเสร็จ ทางบริษัทจะได้เรียนเชิญท่านเข้ามาเซ็นสัญญาก่อสร้าง และจะได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างบ้านของท่านตามแผนงานที่วางไว้ต่อไป

สถานที่ปลูกสร้าง

1.ที่ดินสำหรับปลูกสร้าง เจ้าของบ้านจะต้องเป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธ์ในที่ดินโดยสมบูรณ์ หรือมีคำยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดิน นอกจากนี้ที่ดินควรตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล และมีระบบสาธารณูปโภค เช่นน้ำประปา-ไฟฟ้า เข้าถึงที่ดินที่จะทำการสร้างบ้าน ถ้าหากสถานที่ปลูกสร้างอยู่นอกเหนือเขตดังกล่าวนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นกรณีไป โดยคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง

2.สถานที่ก่อสร้างจะต้องมีทางให้รถบรรทุก 6 ล้อขนาดใหญ่ สามารถเข้าถึงสถานที่ปลูกสร้างโดยสะดวก

3.สถานที่ปลูกสร้างหากอยู่ในโครงการหรือที่ส่วนบุคคล หากมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าผ่านทาง ค่าประกัน หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

4.สถานที่ปลูกสร้างหากต้องถมดิน ถางหญ้า ตัดต้นไม้ หรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม ลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง และเตรียมสถานที่ก่อสร้างให้พร้อมเพื่อดำเนินการก่อสร้างได้ทันที

5.สถานที่ปลูกสร้างต้องมีพื้นที่ให้บริษัทฯ กองวัสดุปลูกสร้าง และปลูกเพิงพักคนงาน พื้นที่ดังกล่าวจะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร ในกรณีถ้ามีพื้นที่ไม่เพียงพอผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้รับค่าใช้จ่ายทั้งหมด

6.สถานที่ปลูกสร้าง จำเป็นต้องมีสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ และท่อเมนประปาผ่าน เพื่อความสะดวกในการก่อสร้างและขอมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์น้ำประปา ในกรณีที่ไม่มีสายเมนผ่าน ผู้ว่าจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการขอขยายเขต

7.สถานที่ปลูกสร้างบ้าน หากสภาพที่ดินมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เข็มฐานรากสูงกว่ามาตรฐานของบริษัท ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น(เนื่องจากมาตรฐานของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ใช้เข็มตอกตามหลักวิศวกรรม)

การดำเนินงานก่อสร้าง

งวดงานที่ 1 : ชำระเงิน 5% ของยอดค่าจ้างเหมา เมื่อผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งวดงานที่ 2 : ชำระเงิน 10% ของยอดค่าจ้างเหมา เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการตอกเข็ม , เทฐานราก , และเสาตอม่อแล้วเสร็จ

งวดงานที่ 3 : ชำระเงิน 10% ของยอดค่าจ้างเหมา เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการวางท่อระบบกำจัดปลวกรอบคานที่อยู่ภายในอาคาร , วางท่อสำหรับร้อยสายเมนไฟฟ้า และเมนประปาส่วนที่อยู่ใต้พื้นชั้นล่าง , ถมทรายปรับระดับพื้นเพื่อเทคอนกรีตสำหรับพื้นวางบนคาน และ วางแผ่นพื้นพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าสำหรับส่วนของพื้นชั้นล่าง รวมทั้งการเทคอนกรีตเสารับคานพื้นชั้นบน แล้วเสร็จ

งวดงานที่ 4 : ชำระเงิน 10% ของยอดค่าจ้างเหมา เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการเทคอนกรีตส่วนของ คานพื้นชั้นบน พื้นคอนกรีตวางบนคาน และวางแผ่นพื้นพร้อมกับ เทคอนกรีตทับหน้าสำหรับส่วนของพื้นชั้นบน รวมทั้งการเทคอนกรีตเสารับโครงหลังคาแล้วเสร็จ

งวดงานที่ 5 : ชำระเงิน 15% ของยอดค่าจ้างเหมา เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งโครงหลังคา , ติดตั้งไม้เชิงชายหลังคารอบบน พร้อมทั้งมุงกระเบื้องหลังคา รอบบนแล้วเสร็จ

งวดงานที่ 6 : ชำระเงิน 15% ของยอดค่าจ้างเหมา เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่ออิฐผนังชั้นล่างและชั้นบน , เทคอนกรีตเอ็นทับหลัง พร้อมทั้งติดตั้งวงกบในส่วน ที่เป็นวงกบไม้แล้วเสร็จ

งวดงานที่ 7 : ชำระเงิน 10% ของยอดค่าจ้างเหมา เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการเดินท่อระบบไฟฟ้าภายในอาคาร , เดินท่อระบบประปาภายในอาคาร พร้อมทั้ง ฉาบปูนผนังภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ

งวดงานที่ 8 : ชำระเงิน 10% ของยอดค่าจ้างเหมา เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการฉาบปูนผนังภายในอาคาร , ติดตั้งบัวปูนตกแต่งทั้งหมด , ร้อยสายไฟฟ้าภายในอาคาร , ติดตั้งฝ้าเพดานภายในและภายนอกทั้งหมด พร้อมทั้งปูกระเบื้องผนังห้องน้ำและห้องครัว แล้วเสร็จ

งวดงานที่ 9 : ชำระเงิน 10% ของยอดค่าจ้างเหมา เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการกรุวัสดุผิวพื้นห้องน้ำ ห้องครัว และห้องทั่วไปทั้งหมด ปูผิวพื้นลามิเนต และติดตั้ง ไม้บันได พร้อมทั้งทาสีรองพื้นสำหรับฝ้าเพดานและผนังฉาบปูนเรียบทั้งหมด แล้วเสร็จ

งวดงานที่ 10 : ชำระเงิน 5% ของยอดค่าจ้างเหมา เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด, ติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ระบบประปาทั้งหมด, เดินท่อระบายน้ำทิ้งนอกอาคารพร้อมทั้งต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า และระบบประปาจากภายนอกเข้าสู่อาคาร รวมถึงการทดสอบระบบไฟฟ้า และ ระบบประปาให้สามารถใช้งานได้ดี , งานทาสีทับหน้าทั้งหมด พร้อมทั้งงานเก็บความเรียบร้อย ทำความสะอาดสถานที่และส่งมอบบ้านให้กับผู้ว่าจ้าง

*** หมายเหตุ : การแบ่งงวดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับแผนงานก่อสร้างของบ้านแต่ละแบบ

การส่งมอบงาน

ในการส่งมอบงาน ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบงานก่อสร้างโดยละเอียดตามมาตรฐานบริษัทฯ พร้อมกับลูกค้า หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมตามความเห็นของลูกค้า ทางบริษัทจะดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จพร้อมกับการตรวจครั้งสุดท้าย พร้อมสรุปรายงานการตรวจและส่งมอบบ้านกับลูกค้า

การชำระเงิน

1.ขั้นตอนการชำระเงินค่าก่อสร้าง เป็นไปตามงวดงานที่ได้ทำสัญญาไว้กับทางบริษัท โดยเมื่อขั้นตอนการก่อสร้างดำเนินถึงงวดงานดังกล่าว ผู้ควบคุมงานจะทำหนังสือส่งมอบงานก่อสร้างและแจ้งการชำระเงินตามงวดดังกล่าว โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินภายใน 7 วัน ตามระเบียบการชำระเงิน เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินไปตามระยะเวลาของแผนงานท่ได้วางไว้

2.ช่องทางการชำระเงิน

2.1 ชำระได้โดยตรงที่บริษัท โฮมสแควร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด

2.2 นัดชำระที่สร้างที่ปลูกสร้าง หรือตามแต่ลูกค้าจะสะดวก

2.3 โอนเข้าบัญชีบริษัทโดยตรง ธ.กรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี บมจ. โฮมสแควร์ดีเวลอปเมนท์

การรับประกัน

บริการหลังการขาย ทางบริษัทจะรับประกันผลงานการก่อสร้าง ดังนี้

1. งานโครงสร้างหลัก รับประกัน 15 ปี

2. งานหลังคา รับประกัน 5 ปี

3. งานสถาปัตยกรรม รับประกัน 1 ปี

4. งานระบบป้องกันปลวก รับประกัน 3 ปี

***การรับประกันผลงาน เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท***